Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1       Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Giralph wordt gesloten.

1.2       Diensten van Giralph zijn het ontwikkelen van websites, webshops, applicaties en alle andere aanvullende en ondersteunende diensten.

1.3       Overeenkomst is de overeenkomst tot dienstverlening, elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per email bevestigd van levering van een of meer producten van Giralph.

Artikel 2. Algemeen

2.1       Deze voorwaarden zijn voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Giralph en de opdrachtgever van toepassing, tenzij door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2       De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten van Giralph, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3       Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Giralph niet bindend en niet van toepassing.

2.4       Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

3.1       Alle aanbiedingen en offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk of per email anders is vermeld.

3.2       Alle aanbiedingen en offertes hebben een geldigheidsduur van 30 dagen tenzij schriftelijk of per email anders is vermeld.

3.3       De prijzen in alle aanbiedingen en offertes zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele kosten in het kader van de overeenkomst waaronder o.a. reiskosten, verzend en administratiekosten.

3.4       Een samengestelde prijsopgave verplicht Giralph niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een evenredig deel van de opgegeven prijs.

3.5       Indien de aanvaarding afwijkt van het aanbod of offerte, is Giralph daar niet aan gebonden.

3.6       Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Aanvang van de overeenkomst

4.1       Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan alle voorwaarden is voldaan door de papieren of digitale versie van de contractformulieren volledig zijn ingevuld en ondertekend door de opdrachtgever, ontvangen en geaccepteerd door Giralph.

De eerste maandbijdrage dient te zijn bijgeschreven op de rekening van Giralph, tenzij schriftelijk of per email anders is vermeld.

4.2       Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

4.3       Aanvulling en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk worden aangegaan.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1       Giralph heeft het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.

5.2       De opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat alle gegevens waarvan Giralph aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Giralph worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig aan Giralph worden verstrekt behoudt Giralph zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schoren en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

5.3       Giralph is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Giralph is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

6.1       Wijzigingen en/of aanvullingen in de overeenkomst dienen altijd schriftelijk te geschieden en door zowel de opdrachtgever als door Giralph worden goedgekeurd.

6.2       Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed.

6.3       Indien de wijziging financiële consequenties zal hebben zal Giralph de opdrachtgever hierover informeren.

Artikel 7. Duur en beëindiging van de overeenkomst

7.1       De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum termijn van 12 maanden, tenzij er schriftelijk anders is overeengekomen.

7.2       De overeenkomst kan uitsluitend na het verstrijken van de minimum termijn van 12 maanden schriftelijk worden opgezegd, hetgeen uiterlijk 30 dagen voor afloop van het tijdvak dienst te zijn geschied.

7.3       Giralph heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Giralph niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.

7.4       Giralph kan zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst beëindigen indien de opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van het internet, de opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met internationale of nationale wet en regelgeving, de opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden.

7.5       Giralph kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

Artikel 8. Honorarium

8.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

8.2 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren.

8.3 Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief btw.

8.4 Giralph heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk 2 maanden voordat deze ingaan aan de opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst naar aanleiding hiervan te beëindigen, echter uitsluitend schriftelijk en binnen 30 dagen nadat de tariefswijziging is bekend gemaakt aan de opdrachtgever.

Artikel 9. Betalingsvoorwaarden

9.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum.

9.2 Bezwaren tegen de hoogte van declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

9.3 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

9.4 In geval van automatische incasso dient de opdrachtgever zorg te dragen voor voldoende saldo op zijn rekening.

9.5 Indien de opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan de opdrachtgever de bezwaren binnen 14 dagen na de datum op de rekening aan Giralph kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Giralph een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.

9.6 Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de tijdige nakoming van zijn verplichtingen, is de opdrachtgever een rente verschuldigd van 5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. In ieder geval is de opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd.

9.7 Indien Giralph hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen deze kosten voor rekening van de opdrachtgever.

9.8 De eventuele gemaakte redelijk gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 Alle door Giralph geleverde zaken zoals o.a. ontwerpen, schetsen, tekeningen, foto’s, video’s, software, bestanden, etc. blijven eigendom van Giralph en mag niet verstrekt worden door de opdrachtgever.

10.2 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de opdrachtgever verplicht Giralph zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1 Indien Giralph aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

11.2 Giralph is in geen geval aansprakelijk voor eventuele negatieve effecten, inclusief financiële schade en andere incidentele, structurele of andersoortige schade, voortkomende uit plaatsing, activiteit of inactiviteit van geleverde producten en/of diensten.

11.3 Giralph is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door de opdrachtgever aangeleverd materiaal.

11.4 Giralph is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

11.5 De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Giralph mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.

11.6 Wijzigingen in de gegevens van de opdrachtgever dient de opdrachtgever direct schriftelijk of per email mede te delen aan Giralph. Als de opdrachtgever dit niet doet, is de opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Giralph als gevolg daaraan lijdt.

11.7 Giralph is nimmer aansprakelijk in geval van copyrightschending met betrekking tot verstrekte zaken zoals o.a. foto’s, video’s, software, bestanden, etc.

Artikel 12. Overdracht van rechten en plichten

12.1 Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij(en).

Artikel 13. Buitengebruikstelling

13.1 Giralph heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever ter zake van de overeenkomsten een verplichting jegens Giralph niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden.

13.2 Tot indienstelling zal worden overgegaan indien de opdrachtgever aan zijn verplichtingen heeft voldaan, binnen een door Giralph gestelde termijn.

Artikel 14. Vrijwaringen

14.1 De opdrachtgever vrijwaard Giralph voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

14.2 Indien de opdrachtgever aan Giralph informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

14.3 De opdrachtgever gaat akkoord met de verstrekking van legale en originele software aan Giralph.

Artikel 15. Overmacht

15.1 Giralph heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de

omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt dat Giralph zijn verplichtingen had moeten nakomen.

Artikel 16. Wijziging van voorwaarden

16.1 Giralph behoudt zich het recht om de voorwaarden tussentijds te wijzigen. De meest recente voorwaarden zijn ten allen tijden van toepassing.

16.2 Indien de opdrachtgever een wijziging in de voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst beëindigen met inachtneming een opzegtermijn van 30 dagen schriftelijk vanaf het moment dat de nieuwe voorwaarden van toepassing zullen zijn.

Artikel 17. Geschillen

17.1 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Giralph en de opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de trekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen en acht worden genomen.

Artikel 18. Toepasselijk recht

18.1 Op elke overeenkomst tussen Giralph en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.